<<
>>

5. Порядок приймання закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію

Будівництво об'єкта завершується прийняттям його в експлуатацію. Порядок прийняття закінчених будівництвом об'єктів регулюється постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Державного замовлення» від 5 серпня 1992 р.
№ 449, ДБНА.3.1-3-94 «Прийняття закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію. Загальні положення», затверджених наказом Держкоммістобудування України від 5 жовтня 1994 р. № 48, а також затвер-
дженими Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими виконко^ мами рад народних депутатів за погодженням з Держбудом України положеннями про порядок введення об'єктів в експлуатацію, будівництво яких здійснюється за рахунок недержавних коштів.
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залежить від джерел фінансування. Якщо об'єкт фінансується за рахунок державних коштів і здійснюється на підставі державною го замовлення, то діє порядок, передбачений вищезазначеною постановою, який складається з двох етапів:
1. Перевірка готовності об'єкта до експлуатації сформованою Замовником (забудовником) робочою комісією, яка повинна перевірити:
• відповідність об'єктів і змонтованого на них устаткування проектам щодо дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, радіаційних, екологічних, та архітектурних вимог, та вимог щодо міцності об'єктів;
• відповідність виконання будівельно-монтажних робіт вимогам будівельних норм і правил;
• результати комплексного випробування устаткування, підготовленість об'єктів до нормальної експлуатації, включаючи виконання заходів щодо забезпечення безпечних умов праці, виробничої санітарії, захисту природного середовища, пожежної безпеки, обліку, раціонального та ефективного використання природного газу.
Прийняття робочими комісіями зазначених об'єктів в експлуатацію оформляється відповідними актами, які передаються на розгляд державної приймальної комісії.
До складу робочої комісії включаються представники:
• замовника (забудовника),
• генерального підрядчика,
• субпідрядних організацій,
• експлуатаційної організації,
• генерального проектувальника,
• органів державного санітарного нагляду, державного пожежного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, Держнаглядохоронпраці;
• Державної інспекції з ефективного використання газу
• Держатомнагляду (на підконтрольних об'єкт/відповідного профспілкового органу (органів).
Головою робочої комісії призначається представник замовника (забудовника).
Другим етапом є прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державними приймальними комісіями, які призначаються органами, що затвердили проектно-кошторисну документацію, а об'єктів житлово-цивільного призначена ця державними приймальними комісіями, які призначаються районними, районними в місті Києві, Севастопольською міською державними ад міністраціями та виконкомами місцевих Рад народних депутатів.
Призначення державних приймальних комісій провадиться не пізніш як за ЗО днів до встач новленого строку введення в експлуатацію при прийманні об'єктів житлово-цивільного признай чення і за два місяці — об'єктів виробничого призначення.
До складу державної приймальної комісії включаються:
• представники експлуатаційної організації, замовника, генерального підрядчика, генерального проектувальника;
•органів державного архітектурно-будівельного контролю, державного санітарного нагляду, державного пожежного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з ефективного використання газу, Держатомнагляду (на підконтрольних об'єктах), відповідного профспілкового органу (органів);
• представники місцевих органів державної вико3 навчої влади та виконкомів місцевих Рад народних депутатів, на території яких розташовано побудовані об'єкти.
Головою державної приймальної комісії призначається представник експлуатаційної організації, а по об'єктах житлово-цивільного призначення — представник органу державного архітектурно-будівельного контролю.
Не допускається прийняття в експлуатацію об'єктів, по яких з порушенням установленого порядку внесені зміни до складу передбачених проектом пускових комплексів.
Прийняття державною приймальною комісією закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актом, який підписується головою і всіма членами комісії. При наявності у члена комісії заперечень, вони мають бути розглянуті за участю органу, представником якого він є.
Розгляд акта про прийняття в експлуатацію об'єкта, прийняття рішень за наслідками розгляду заперечень окремих членів комісії та затвердження акта органом, що призначив комісію, провадиться в строк:
а) не більше місяця після підписання акта по об'єктах виробничого призначення.
б) не більше семи днів по об'єктах житлово-цивільного призначення.
Не дозволяється вводити в експлуатацію об'єкти без підпису акта представниками органів державного архітектурно-будівельного нагляду.
Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата підписання акта державною приймальною комісією.
Закінчені будівництвом будинки, споруди та приміщення виробничого й допоміжного призначення, що входять до складу об'єкта, у разі необхідності введення їх в експлуатацію у процесі будівництва приймаються робочими комісіями в міру їх готовності з наступним пред'явленням державній приймальній комісії, що приймає об єкт у цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата підписання акта робочою комісією.
Прийняття закінчених будівництвом об'єктів, що фінансуються за рахунок власних коштів інвестора, здійснюється в один етап — державною технічною комісією, яка призначається виконкомом місцевої ради народних депутатів. До складу комісії входять:
• представники замовника, підрядчика, проектувальника, а також органів:
•державного архітектурно-будівельного контролю;
• державного санітарного нагляду;
• державного пожежного нагляду;
• охорони навколишнього природного середовища;
• Держнаглядохоронпраці;
• Державної інспекції з ефективного використання гаіу;
• Дерматом нагляду (на підконтрольних об єктах), відповідного профспілкового органу (органів) — щодо об'єктів виробничого призначення.
Рішення державної технічної комісії є підставою для введення об'єкта в експлуатацію.
<< | >>
Источник: Вінник О.М. Інвестиційне ПРАВО. 2001

Еще по теме 5. Порядок приймання закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію:

 1. 1. Порядок укладання договору підряду на будівництво (капітальне будівництво)
 2. 2. Юридичні підстави укладання договору підряду на будівництво (капітальне будівництво)
 3. Тема 6. УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВО (КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА БУДІВНИЦТВО ТА ВИМОГ СПЕЦІАЛЬНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 4. 1. Поняття та правова природа інвестиційних проектів будівництва
 5. 1. Поняття і види капітального будівництва
 6. 3. Законодавство про договори підряду на будівництво
 7. 3. Фінансування капітального будівництва
 8. 2. Державна експертиза інвестиційних проектів будівництва
 9. 1. Поняття договору підряду на будівництво
 10. 3. Затвердження інвестиційних проектів будівництва
 11. 2. Види договорів підряду на будівництво
 12. 4. Зміст договору підряду на будівництво
 13. 6. Відповідальність за порушення умов договору підряду на капітальне будівництво та інших вимог спеціального будівельного законодавства
 14. Тема 1. ПОНЯТТЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 15. Тема 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
 16. РОЗДІЛ II. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 17. Тема 3. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РОЗРОБКИ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА
 18. 12.3.3. Порядок определения размера причиненного работодателю ущерба и порядок взыскания ущерба с работника